customer insight

/Tag: customer insight

What is social listening

What is social listening Social Listening เป็นเครื่องมือที่ทำให้เรารับรู้ความต้องการของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายในสื่อสังคมออนไลน์ หรือที่เรียกว่า “การฟัง (Listening)” [...]

By | 2018-07-11T09:36:38+00:00 June 15th, 2018|Uncategorized|0 Comments